Name: Bhargavraj Gaonkar
Std V, Mahanandu G Naik Memorial High School