Name: Shlok Govekar
Std VI, New Goa’s GS Amonkar Vidya Mandir, Mapusa